Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
Z histórie
Po druhej svetovej vojne sa začínajú prvé organizované kurzy pre rádiologických asistentov. Začiatok širšej odbornej prípravy pre povolanie "röntgenologického laboranta" sa datuje do 50. rokov minulého storočia. Rýchly rozvoj rádiologie v prvej polovici 50 rokov zvýšil potrebu stredných odborne vzdelaných pracovníkov(SZP). Vysoké nároky na odbornú prípravu boli vyvolané aj zvýšenými požiadavkami radiačnej ochrany zo strany Hygienickej služby. Normy z roku 1949 neumožňovali pracovať na rtg pracoviskách našej republiky pracovníkom bez vzdelania v tomto obore. Preto rezort Ministerstva zdravotníctva (MZ) začína zriaďovať odbornú prípravu na prvých zdravotníckych školách formou "nadstavbového štúdia". Ešte pred érou stredných zdravotníckych škôl v Martine, Bratislave a v Košiciach sa odborná príprava zriaďuje v Trenčíne a v Žiline. Mnoho odborníkov sa podieľalo v tejto príprave, medzi tými, ktorí zostávajú v našej pamäti sú: p. Zibolenová, p. Stanová z Martina, p. Gamrát z Košíc, p. Nemčovič a p. Adamčík z Bratislavy.

Koncom 50. rokov poriadal vtedajší odbor MZ centrálne školiace akcie k aktuálnym problémom, alebo ako prípravu na určité funkcie. Odborná príprava a skutočnosť neustáleho rozvoja nových diagnostických, či liečebných technológií v medicíne si vyžiadala ďalšie vzdelávanie pre týchto pracovníkov (v 60 r.) na Ústavoch pre ďalšie vzdelávanie SZP a to v Bratislave a v Brne.

Rádiologickí asistenti na Slovensku a v Čechách sa organizovali v tzv. odborných sekciách lekárskych spoločností v Čechách - v ČLS JEP (Česká lekárska spoločnosť J.E.Purkyňe) na Slovensku v Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Boli to oficiálne prvé odborové organizácie, ktoré úzko spolupracovali. Rádiologickí asistenti už v roku 1963 pri príležitosti konania medzinárodného Československého rádiologického zjazdu v Karlových Varoch, ktorého sa zúčastnila aj predsedkyňa ISRRT, pani Dini van Dijk, nadviazali s touto medzinárodnou spoločnosťou rádiologických laborantov kontakty a v roku 1965 na II. svetovom kongrese ISRRT sa stali riadnymi členmi ISRRT.

Po udalostiach r. 1989 sa život v tejto profesii na Slovensku a v Čechách stáva rozdielnym, hlavne čo sa týka organizácie rádiologických asistentov. V Čechách víťazí myšlienka osamostatnenia sekcie rádiologických asistentov od ČLS JEP a tak v roku 1990 na konferencii v Jičíne bol zvolený nový 13 členný výbor "Společnosti radiologických laborantů". Dlhoročné snaženie a neúnavná práca týchto ľudí sa stáva hlavným motorom v regulácii profesie u našich susedov.
Informácie o SRLA ČR nájdete na ich stránke www.srla.cz

Spoločnosť rádiologických asistentov SR bola založená v roku 2005 ako občianske združenie a nadviazala na pôsobenie Sekcie rádiologických asistentov pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Prvé voľby do výboru SRASR a revíznej komisie sa uskutočnili v roku 2006. Posledné voľby prebehli v r.2010 v Turčianskych Tepliciach a v súčasnosti pôsobí 5-členný výbor  v tomto zložení:
PhDr. Klára Gebeová     predseda
Janka Strápková, Bc.    podpredseda   
Eva Matulová, Bc.         člen
Peter Gyurkovics, Bc.   člen
Ferdinand Jakubáč, Bc. člen, dňa 3.4.2013 sa vzdal funkcie člena Výboru SRASR na jeho miesto postupuje člen, ktorý vo
                                           voľbách nasledoval počtom hlasov: Janka Pekarčíková, Bc. člen

Revízna komisia:
Hreňová Zuzana, Bc.
Vaňová Anna, Bc.
Vrábeľová Jarmila, Bc.


K 22. 9. 2011 má SRASR 334 členov. SRASR je členom Európskej organizácie, ktorá združuje organizácie rádiologických technikov v Európe - EFRS (European Federation od Radiographer Societies.

Z histórie odboru
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt