Spoločnosť Rádiologických Asistentov Slovenskej republiky

SNAHOU TEJTO STRÁNKY JE:

• zabezpečovať dialóg
• poskytovať priestor na výmenu názorov a  
  skúseností z praxe
• prinášať informácie
• prispievať ku komunikácii medzi
  vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a
  asistentmi
• vyjadrovať sa k problematike vzdelávania
• upozorňovať na nedostatky a chyby
• identifikovať možné oblasti zlepšenia
• byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie
• spolupracovať s partnermi
Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie
O nás
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Spoločnosť radiologických asistentov SR (ďalej len SRA SR), anglický ekvivalent je Society for Radiographers in Slovak Republic. SRA SR je vo svojej činnosti autonomná a nesie za svoju činnosť plnú zodpovednosť. Miestom pôsobnosti je územie Slovenskej republiky, jednací jazyk je slovenský.
1.2. SRA SR je dobrovoľné profesné občianské združenie rádiologických asistentov.
Členom sa môže stať každý, kto podá riadne vyplnenú prihlášku a jeho činnosť a aktivita súvisí s profesiou rádiologický asistent.
1.3. Evidencia členov SRA SR, ako i evidenciu platby členských príspevkov vedie samostatne alebo ňou poverená organizácia za úhradu.

2. Poslanie a ciele SRA SR
2.1. Dbá o rozvoj profesie, podporuje odborný rast svojich členov, vydáva doporučenia a osvedčenia o ich kvalifikácii, bráni ich profesné záujmy. V činnosti odbornej a pedagogickej využíva pracovné schôdzky, semináre, konferencie, sympóziá a kongresy.
2.2. Podieľa sa na skvalitňovaní profesného vzdelávania, na koncepcii, náplni a zabezpečení kontinuálneho vzdelávania tak, aby to úplne zodpovedalo potrebám praxe.
2.3. Spolupracuje s odbornými spoločnosťami doma aj v zahraničí. V budúcnosti plánuje byť členom ISRRT.
2.4. Navrhovala by zástupcov do poradných orgánov štátnej správy.
2.5. SRA SR spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odborovými inštitúciami pri riešení pracovno-právnych a sociálnych podmienok svojich členov.
2.6. O svojej činnosti by informovala svojich členov priamo, alebo nepriamo t.j. prostredníctvom tlače, prípadne odborného časopisu, na vydávaní ktorého by sa podieľala (no len v prípade ak by sa získali potrebné dotácie na vydávanie časopisu) alebo prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti.

3. Práva a povinnosti členov
Člen má právo:
3.1. Zúčastňovať sa odborných a vzdelávacích programov, ktoré spoločnosť zabezpečuje.
3.2. Voliť a byť volený do funkcií výborov SRA SR.
3.3. Podávať výboru návrhy a sťažnosti, obracať sa na revíznu komisiu SRA SR,
ktorej podľa návrhu sťažovateľa výbor neriešil.
3.4. Byť informovaným o činnosti a hospodárení SRA SR.
Člen je povinný:
3.5. Dodržiavať stanovy SRA SR.
3.6. Napomáhať k napĺňaniu poslaní a cieľov SRA SR.
3.7. Stanovené členské príspevky platiť riadne a v termíne.
3.8. Riadne vykonávať zverené funkcie v SRA SR.
3.9. Je povinný konať v súlade so záujmami SRA SR, pokiaľ ako člen vykonáva funkcie v iných organizáciách, ktorých činnosť sa týka odbornej a profesnej problematiky, a je povinný o týchto aktivitách informovať výbor SRA SR.

Úlohy a právomoci riadiacich/výkonných orgánov

4. Plenárna schôdza
4.1. Najvyšším orgánom SRA SR je plenárna schôdza členov. Je zvolávaná výborom. Termín konania musí byť zverejnený minimálne 3 týždne pred jej konaním.
4.1.1. Plenárna schôdza schvaľuje stanovy, volebný poriadok a volebnú komisiu.
4.1.2. Plenárna schôdza schvaľuje správu o činnosti odstupujúceho výboru a správu revíznej komisie.
4.1.3. Plenárna schôdza rozhoduje o finančnom hospodárení, rokuje a schvaľuje rozpočet SRA SR.
4.1.4. Plenárna schôdza sa uznáša k závažným otázkam činnosti SRA SR a zásadách súvisiacich s riadením práce výboru medzi jednotlivými plenárnymi schôdzami.
4.1.5. Výbor SRA SR je povinný zvolať plenárnu schôdzu minimálne 1x za rok. Mimoriadna volebná plenárna schôdza musí byť bezodkladne zvolaná, ak sa o tom uznesie výbor SRA SR alebo jedna tretina členov SRA SR.
4.2. Výbor a revízna komisia
4.2.1. SRA SR je medzi plenárnymi schôdzami riadená výborom.
4.2.2. Výbor SRA SR tvorí: predseda, podpredseda, sekretár/konateľ, pokladník a štyria členovia, spravidla vedúci stálych sekcií. Členovia výboru môžu zastávať svoje funkcie maximálne za dobu dvoch volebných období po sebe idúcich, o ich ďalšom funkčnom pôsobení rozhodne najvyšší orgán SRA SR. V prípade, že člen výboru nie je schopný vykonávať svoju funkciu, má výbor možnosť kooptovať iného člena spoločnosti podľa podmienok stanovených volebným poriadkom SRA SR.
4.2.3. Výbor je schopný sa uznášať pri nadpolovičnej účasti členov. K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
4.2.4. Predseda výboru zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene. V prípade neprítomnosti alebo zaneprázdnenia ho zastupuje podpredseda, sekretár, alebo iný, ním určený člen výboru.
4.2.5. Za SRA SR má podpisové právo predseda, podpredseda, sekretár, pokladník.
4.2.6. Výbor sa schádza najmenej raz za dva mesiace a o svojej činnosti informuje členov spoločnosti.
4.2.7. Revízna komisia je trojčlenná. Volí z pomedzi seba predsedu revíznej komisie. Je kontrolným orgánom SRA SR. Jej členovia nemôžu zastávať inú funkciu vo vedení SRA SR.
4.2.8. Revízna komisia vypracováva najmenej raz ročne revízne správy, ktoré predkladá plenárnej schôdze SRA SR. Má právo pozastaviť rozhodnutie výboru, pokiaľ je v rozpore so zákonmi a predpismi SRA SR. Pozastavené rozhodnutie predkladá výboru k novému rozhodnutiu.
4.2.9. V rámci vnútornej organizácie SRA SR výbor stanovuje a rozpúšťa odborné sekcie a komisie k plneniu záujmov odborných, profesných.
4.2.10. Výbor SRA SR môže zverejniť mená tých členov, ktorí opakovane neplnia svoje povinnosti.

5. Majetok a hospodárenie SRA SR
5.1. Zdroje finančných prostriedkov sú: - členské príspevky, - dotácie, príspevky a dary sponzorov, 2% z dane.
5.2. SRA SR má vlastný účet, kam ukladá finančné prostriedky (viď. 5.1.) a vedie čtovníctvo.
5.3. Nevyčerpaný zostatok členských príspevkov a nevyčerpané príspevky a dary sponzorov sú automaticky prevádzané pre využitie v budúcom roku.
5.4. O bežnom využití finančných prostriedkov pre činnosť SRA SR rozhoduje výbor SRA SR. O mimoriadnych výdavkoch, prípadne o zrušení konta, rozhoduje plenárna schôdza.

6. Ukončenie členstva
6.1. Členstvo v SRA SR končí smrťou člena spoločnosti, alebo písomným oznámením o vystúpení člena spoločnosti predsedovi, a to dňom doručenia tohto dokladu.
6.2. Ďalej pozbavuje členstva toho, u koho bolo rozhodnutím výboru SRA SR členstvo ukončené pre neplnenie členských povinností.
Stanovy Spoločnosti rádiologických asistentov SR
Copyright © S.R.A. SR   |   Tvorba web stránok
TOPlist
tvorba web stranok
Informácie o profesii z domova i zo zahraničia
úvod  |  kontakt